ติวเตอร์

พี่ชา


บรรพชา แก้าปานกัน
จบ ปริญญาตรี ครุศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มีจิตใจที่รักการสอน พัฒนางานสอน พัฒนาความรู้ สม่ำเสมอ
ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
วิชาที่สอน
– ENGINEERING MATHEMATICS 1 2 3
– PHYSICS 1 2
– CHEMISTRY FOR ENGINEERS
– ENGINEERING MECHANICS 1 (STATICS)
– ENGINEERING MECHANICS 2 (DYNAMICS)
– MECHANICS OF MATERIALS (MoM)
– THERMODYNAMICS
– FLUID MECHANICS
– HEAT TRANSFER
– BASIC ELECTRICAL
– ELECTRIC CIRCUIT ANALYSIS
– ENGINEERING ELECTRONICS
– ELECTROMAGNETIC FIELDS
– CONTROL SYSTEM
– THERMOFLUIDS